فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ فاستقم کما امرت و من تاب معک
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ مذاکره
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ رابطه با آمریکا
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ جریان نفوذ 2
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ خط امام
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ جریان نفوذ
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛جامعه جهانی یا منافع غرب؟
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ حقوق بشر آمریکایی !!!!
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ دنیا بعد از انقلاب اسلامی
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

فیلم سخنرانی استاد رحیم پور؛ اسلام آمریکائی و ایدئولوژی غرب
گزیده ای از سخنرانی استاد رحیم پور - آبان 94
 چهارشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠

2 صفحه بعدی >>