تاریخ صدور

نام و نام خانوادگی

مدت

سمت

مرکز

نوع

تاریخ انقضاء

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین مدبرچهاربرج

یکسال

مسئول

اردبیل

ابقا

95/12/30

95/07/01

حجت الاسلام و المسلمین شریف 

شش ماه

مسئول

اصفهان

انتصاب

95/12/30

95/07/01

حجت الاسلام و المسلمین امینی رارانی

شش ماه

مسئول

 ص اصفهان 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین خان‌بیگی 

یکسال

مسئول

 الزهراء 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین میراحمدی 

یکسال

مسئول

  امیرکبیر 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین حسینی کریمی 

یکسال

مسئول

 بابل 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین عبادی زاده 

یکسال

مسئول

بندر عباس

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین عباسی 

یکسال

مسئول

بوشهر

ابقا

95/12/30

94/09/23

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی‌

یکسال

مسئول

 شهید بهشتی 

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین جعفری

یکسال

مسئول

 بیرجند 

ابقا

95/12/30

94/10/02

حجت الاسلام و المسلمین انوری

یکسال

مسئول

 تبریز 

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین کلانتری 

یکسال

مسئول

 تهران 

ابقا

95/12/30

94/10/02

حجت الاسلام و المسلمین قلندری 

یکسال

مسئول

زاهدان

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین قهرمانی 

یکسال

مسئول

زنجان 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین خاتمی سبزواری 

یکسال

مسئول

سبزوار

ابقا

95/12/30

94/10/20

حجت الاسلام و المسلمین ذوالفقاری لقب 

یکسال

مسئول

 سمنان 

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین فندرسکی 

یکسال

مسئول

شاهرود 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین محمدنژادچاوشی 

یکسال

مسئول

 شریف 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین اکبری‌اقدم

یکسال

مسئول

شهید رجایی 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین مقامی  

یکسال

مسئول

 شیراز 

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی‌نژاد   

یکسال

مسئول

 علم و صنعت 

ابقا

95/12/30

94/07/01

حجت الاسلام و المسلمین قاسمی  

یکسال

مسئول

 فرهنگیان 

انتصاب

95/06/31

95/01/01

 حجت الاسلام و المسلمین زارعی 

یکسال

مسئول

قزوین 

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین پوررضا

یکسال

مسئول

 قم

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین روحانی بیدگلی  

یکسال

مسئول

کاشان 

ابقا

95/12/30

95/07/01

حجت الاسلام و المسلمین مازندرانی

شش ماه

مسئول

گرگان

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین حسینی   

یکسال

مسئول

خرم آباد

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین صالحی 

یکسال

مسئول

 مشهد مقدس

ابقا

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین رستمی

یکسال

مسئول

همدان 

ابقا

95/12/30

94/09/23

حجت الاسلام و المسلمین متوسل فهادانی 

یکسال

مسئول

 یزد 

انتصاب

95/12/30

94/10/14

حجت الاسلام و المسلمین شلمزاری   

یکسال

مسئول

 شهرکرد 

انتصاب

95/12/30

94/10/20

حجت الاسلام و المسلمین مقدم

یکسال

مسئول

 یاسوج 

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین ایمانی‌مقدم

یکسال

مسئول

 اراک 

ابقا

95/12/30

94/12/16

حجت الاسلام و المسلمین موسوی

یکسال

مسئول

کرج

انتصاب

95/12/30

95/01/01

حجت الاسلام و المسلمین طیبی نسب

یکسال

مسئول

 بجنورد

انتصاب

95/12/30

95/01/01

سرکار خانم  آیت‌اللهی

یکسال

مسئول

 فاطمی

ابقا

95/12/30

95/07/01

حجت الاسلام و المسلمین بصیری

شش ماه

مسئول

رشت

انتصاب

95/12/30