آشنایی با هندسه نظام فکری و الهیات اجتماعی اسلام و سیر اندیشه اسلامی از توحید و ولایت تا حکومت و تمدن اسلامی و نقشه معارف اسلامی شامل نظامات اعتقادی، اخلاقی، تربیتی، فرهنگ، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و تمدنی


غرب‌شناسی و شناخت نظام فکری و اجتماعی غرب و عوامل انحطاط فرهنگ و تمدن غرب مستکبر و انعکاس آن در شرق مستخدَم و آشنایی با جریان روشنفکری غرب‌زده و غرب‌گرا

مأموریت‌شناسی، مسأله‌شناسی، عرصه‌شناسی و شناخت اصول ، قواعد و فنون جهاد فرهنگی و آشنایی با مهارت‌های تبلیغ ، تبیین و ارتباط مؤثر و نیز مطالبات حضرت امام و حضرت آقا در خصوص نقش دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در پیگیری آرمان دانشگاه اسلامی و تمدن اسلامی

شناخت مبانی اخلاقی اسلام و برتری مسلک نبی خاتم(ص) بر مسالک عرفی و سایر انبیا و راه‌های سلوک فردی و اجتماعی جوان مؤمن انقلابی و نحوه کسب روح جمعی و حرکت کاروانی همگام با سیر معنوی فردی